מכרז מס' 24/2 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקה לחינוך קדם יסודי

6/08/2020

היקף משרה – 100% משרה
העסקה לפי דירוג – מנהלי מחלקות חינוך
כפיפות – ראשת מינהל החינוך

תיאור התפקיד:
תכלול והובלת תפיסת כוללנית של מערך השירותים והמענים לתחום הגיל הרך בעיר עכו.
הובלת מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים במסגרות הקדם יסודי, בדגש על התחומים הבאים:
ניהול מערך פעילות גני הילדים (גיבוש והתווית מדיניות מוסדות החינוך לגיל הרך בשת"פ עם מנהלת המינהל ופיקוח משרד החינוך, הכנת תכנית עבודה רב שנתית בהיבטים פיזיים/פדגוגיים/תרבותיים/תקציביים. מעקב ובקרה תקציביים, זיהוי נחיצות לבינוי מוס"ח חדשים, קידום נושאי בינוי מול מינהל הפיתוח במשרד החינוך, בקרות שוטפות בגני הילדים, טיפול וקידום נושאי רכש למערך גני הילדים, הפקת דוחות רלוונטיים, ניהול מערך החינוך המיוחד בגיל הרך, בניית תכנית היסעים בשת"פ עם מרכזת התחום ברשות, הפעלת תכניות להארכת יום הלימודים בגני חובה וטרום חובה והפעלת תכנית ההזנה, טיפול בקולות קוראים ועבודה מול פורטל רשויות ומערכות משרד החינוך) רישום ושיבוץ לגני ילדים (שליחת פרסום להורים אודות תהליך הרישום ומועדיו, בנית מערך גבה מהורים בהתאם לתכניות השונות, וידוא תקינות הליך הרישום באופן מקוון ובקבלת קהל, פיקוח על התהליכים, קליטת ומיון בקשות ההורים ע"פ אזורי רישום ומדיניות הרשות, ניהול מערך הערעורים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל), קידום מענים פדגוגיים וחברתיים (מעקב ובקרה אחר תהליכי טיפול והכלה סביב כלל ילדי הישוב בחינוך המיוחד והרגיל תוך שת"פ מלא עם נציגי משרד החינוך, ועדות בינמקצועיות/טרום זכאות וזכאות, ועדות תכנון וטיפול, פיקוח על תכניות עבודה שנתיות ועמידה ביעדים, קיום מפגשים מקצועיים לגננות ולסייעות, הפעלת "סל תרבות", הפעלת מרכז טיפולי ותכניות שונות במסגרת המרכז העירוני לגיל הרך, קיום טקסים מרכזיים כגון חגיגות יום העצמאות לגני ילדים וצעדות), ניהול מערך קייטנות הקיץ בגני הילדים (היערכות מקדימה עם כלל הגורמים המפעילים הרשותיים, ניהול מערך כוח האדם, שיבוצי כוח האדם בהתאם להסכמים קיבוציים), ניהול מערך ההון האנושי (ביצוע מעקב ובקרה על נוכחות סייעות וגננות בגני הילדים, יזום השתלמויות לטיפוח הצוות המקצועי בגני הילדים בדגש על סייעות, גיוס/מיון ושיבוץ סייעות קבועות וממלאות מקום במהלך כל השנה, ניוד עובדים בהתאם לצורך, כינון פורום גיל רך רשותי), ניהול המרכז העירוני לגיל הרך (גיוס משאבים וניהול תקציב, ניהול מרכז טיפולי, ניהול וייזום תכניות לקידום תחום הגיל הרך והמשפחה בדגש על מענים של: איתור/טיפול/מניעה/העשרה, פנאי ותרבות, קידום ופיתוח רצף גילאי לידה-שמונה שנים).

תנאי סף:
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל   הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או -הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים
       המוסמכים, התשע"ג-2012.
או -תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או - אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות
אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות
הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
בעל תעודת הוראה.
המנהל יחויב לסיים בהצלחה, קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו.

ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור –
3 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.
עבור הנדסאי רשום – 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.
עבור טכנאי מוסמך – 5 שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום הגיל הרך.

ניסיון ניהולי:
3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות:
שפות – בהתאם לצורך.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE
הגבלת כשירות – עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב
מהמנהל הכללי.
העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו
אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 17/8/2020 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il.  נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד