הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית עכו בהתאם לחוזר המנהל הכללי 1/2012

6/12/2020

בתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו 1976, מבקשת מועצת העיר עכו לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

על המועמדים להיות תושבי העיר עכו הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות.

דרישות סף נוספות:
1. עורך/ת דין אשר עסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד או באחדים מן הדברים המנויים להלן:

1.1 עריכת דין;
1.2 שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו בתקנות בתי המשפט (שופטים) תשל"ג- 1973;
1.3 הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט שנקבעו בתקנות בתי המשפט (שופטים) תשל"ג- 1973;
2. בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.


סייגים למינויים:
1. לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בוועדת ערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של בניגוד עניינים בין תפקידו כחבר בוועדת הערר לבין עניין אחר שלו כמפורט בהנחיות משרד הפנים.
2. לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בוועדת ערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם עיריית עכו שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר כמפורט בהנחיות משרד הפנים.

על המועמד לצרף טופס שאלון לניגוד עניינים חתום על ידו בנוסח המצורף להזמנה זו כנספח א'.

משך המינוי:
המינוי יהיה לתקופה של 4 שנים עם אופציה להתמנות לתקופת כהונה נוספת של 4 שנים וכן עם אפשרות הפסקת הכהונה כמפורט בהנחיות משרד הפנים.


את הצעת המועמדות, אליהן יש לצרף קורות חיים, טופס שאלון לניגוד עניינים ממולא וחתום, אסמכתא המעידה על מגורים בעיר עכו ורישיון עו"ד בתוקף, יש לשלוח לכתובת המייל  Boffers@akko.muni.il עד ליום ג', ה- 27.12.20 עד לשעה 13:00.


מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית עכו יוזמנו לראיון.

המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד