מכרז מס' 36/21 - דרוש/ה עו"ד, ממונה תחום נכסים, לשכה משפטית

26/07/2021

חוזה 987 (כפוף לאישור משרד הפנים), מתח דרגות ב'-א2
לחילופין, דרוג משפטנים, דרגה ב-א2
היקף משרה – 100% משרה
כפיפות – יועמ"ש העירייה

תיאור התפקיד: 
ביצוע המשימות המשפטיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות יועמ"ש העירייה.

עיקרי התפקיד:
א. יעוץ משפטי למחלקת הנכסים ולגורמים נוספים בעירייה בהתאם להנחיות יועמ"ש העירייה.
ב. ייצוג העירייה בהליכים/בהתדיינויות משפטיות בתחום הנכסים.
ג. ביצוע כל מטלה משפטית נוספת, בהתאם להנחיות יועמ"ש העירייה.

תנאי סף:
א. השכלה ודרישות מקצועיות:
השכלה - תואר ראשון במשפטים.
רישום מקצועי - רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.
ב. דרישות ניסיון:
שתי שנות ניסיון מוכח כעו"ד בתחום הנכסים/ מקרקעין.
ג. דרישות נוספות:
יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-Office ותוכנות מאגרי מידע משפטי.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: כתיבת וניסוח מסמכים.
ניהול הליכים משפטיים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.
ייעוץ משפטי שוטף ואינטנסיבי למחלקות העירייה.
תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות.

מיון מקדים 
למשרה זו לא נערכים מבחנים אולם העירייה תערוך מיון מקדים של הבקשות שיוגשו למשרה ויוזמנו לראיונות רק 8 המועמדים אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר במיון המקדים, אשר יערך לפי אמות המידה שלהלן:
אמת מידה:                                                      ניקוד:
הכשרה מקצועית בתחום המקרקעין                 עד 20 נקודות
ניסיון כעו"ד בתחום הנכסים                                 עד 3 שנים – 10 נקודות
בין 3-5 שנים                                                                      15 נקודות
5 שנים ומעלה                                                                     20 נק'

ידע בתחומים נוספים:
תכנון ובניה                                                          עד 10 נקודות
חופש המידע                                                     עד 10 נקודות

הכרת תוכנות WORS, נט המשפט        עד 10 נקודות
המלצות                                                  עד 30 נקודות
ציון סף                                                   70 נקודות

התאמות 
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם: 
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות 
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה. לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: קורות חיים; תעודת רישיון עו"ד בתוקף;
מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפורט בתנאי הסף למכרז; המלצות ופרטי ממליצים;

מועמדות אשר תוגש שלא על גבי טופס הגשת המועמדות או ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל-3 ימים לאחר המועד האחרון.

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף שאלון מועמד/ת, תעודות והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-15.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד