מכרז חיצוני מס' 37/21 – דרוש/ה מזכיר/ה ללשכה המשפטית

26/07/2021

היקף משרה – 100%
דירוג מינהלי, דרגה:  6-8


תיאור התפקיד:  
ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הלשכה המשפטית, לפי הנחיות הממונה.

עיקרי התפקיד:
הקלדה וניהול של מסמכים.
טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).
מענה טלפוני ופניות הציבור.
ניהול לוח הזמנים ופגישות של הממונה.
עבודה מול מערכת בתי המשפט בהגשת מסמכים, זימון עדים  ועוד

תנאי סף: 
השכלה:
12 שנות לימוד, או תעודת בגרות מלאה.

דרישות נוספות:
שפות – עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office.

עדיפות:
תואר ראשון/קורס מזכירות משפטית
ניסיון במזכירות משפטית במשרד עו"ד או בלשכה משפטית בדגש על עבודה מול בתי המשפט
הכרת תכנת נט המשפט

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: ארגון מידע וסדר. שירותיות.
כפיפות: יועמ"ש העירייה

מיון מקדים: 
למשרה זו לא נערכים מבחנים אולם העירייה תערוך מיון מקדים של הבקשות שיוגשו למשרה ויוזמנו לראיונות רק 8 המועמדים אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר במיון המקדים, אשר יערך לפי אמות המידה שלהלן:
 
אמת מידה:                                                                               ניקוד
תואר ראשון/קורס מזכירות משפטיות                             10 נקודות
ניסיון בעבודת מזכירות במשרד עו"ד או בלשכה משפטית    עד חצי שנה – 0
מחצי שנה עד שנתיים                                                                      25 נקודות
מעל שנתיים                                                                                      30 נקודות
שירותי מזכירות לעו"ד שעסק בליטיגציה אזרחית עד חצי שנה         0
מחצי שנה עד שנתיים                                                                        15 נקודות
מעל שנתיים                                                                                    20 נקודות
הכרת תוכנות – word, נט המשפט                                                   עד 20 נקודות
 חוות דעת חיוביות                                       עד 20 נקודות
 ציון סף:                                                                          65
התאמות: 
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם: 
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות: 
מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות המצורף לפרסום זה.
לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: קורות חיים; מסמכים המעידים על השכלה, השתלמויות וקורסים רלוונטים; מסמכים המעידים על ניסיון כמפורט בתנאי הסף למכרז;
המלצות ופרטי ממליצים;

מועמדות אשר תוגש שלא על גבי טופס הגשת המועמדות או ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל-3 ימים לאחר המועד האחרון.

קו"ח בצירוף שאלון מועמד/ת, תעודות והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-15.8.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד