מכרז מס' 39/2021 - דרוש/ה רכז התנדבות רשותי (חברה ערבית)

24/08/2021
  היקף משרה – 50% משרה
דירוג עו"ס (יא' –ט') או דירוג הוראה או 37-39 בדירוג המח"ר (לפי כישוריו)
כפיפות – מנהל היחידה העירונית להתנדבות

תיאור המשרה:
מתן ליווי וסיוע לארגונים ומוסדות ברשות המפעילים מתנדבים, בתחומים כגון גיוס מתנדבים, הכשרה, הוקרה וביטוח – על פי צרכיו של כל ארגון.
מתן ליווי וייעוץ שוטף בתחום ניהול המתנדבים לעובדי המחלקה והרשות המפעילים מתנדבים.
מיפוי שוטף של צרכים ברשות, וייזום תוכניות התנדבותיות למענה על אותם צרכים בשיתוף ארגונים ברשות וגורמים רלוונטיים.
בניית תשתיות מקומיות להרחבת מספר המתנדבים, בדגש על אוכלוסיות המתנדבות פחות, ולשיפור איכות ההתנדבות.
ביצוע מהלכים להעלאת מודעות להתנדבות וסיוע בגיוס, מיון והפניית מתנדבים לכלל תוכניות ההתנדבות ברשות.
יצירת קשרי עבודה שוטפים ושיתופי פעולה מקצועיים עם גורמים נוספים המקדמים התנדבות ברשות, כגון רכז ההתנדבות הרשותי בחינוך, מרכז צעירים, תנועת של"מ וכד'.
גיוס עסקים מקומיים להתנדבות ותרומה לקהילה.
חיבור והטמעת כלים ותשתיות התנדבות ארציות לארגונים ומסגרות ברמה המקומית.
סיוע בניית מערך ההתנדבות הרשותי לשעת חירום.
ביטוח המתנדבים ברשות על פי הנחיות הביטוח הלאומי.
ביצוע מהלכי מדידה והערכה שוטפים של ההתנדבות והאפקטיביות שלה.
הוצאה לפועל של מדיניות תחום התנדבות בעיריית עכו, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והוראות הפיקוח המחוזי.


דרישות המשרה:
עובד סוציאלי או בעל תואר אקדמי רצוי במדעי החברה או הרוח.
שעות עבודה גמישות.
ניסיון בניהול מתנדבים, ניסיון התנדבותי מוכח.
עדיפות לבעלי ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים והיכרות עם המגזר השלישי.
יכולות מוכחות ליצירת שיתופי פעולה מורכבים ועבודה בין מגזרית.
יכולת גבוהה להנעת עובדים ומתנדבים ותקשורת בין אישית מצוינת.
יכולת טכנולוגית גבוהה.
כושר סדר וארגון ויכולת לנהל מספר משימות במקביל.
ראייה וחשיבה מערכתית.
עדיפות לבעלי ניסיון בשיווק, גיוס משאבים ו/או יזמות.

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש]; תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.


הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון: טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
 מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל. 
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות ושאלון מועמד/ת יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-12.9.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למיילravit@akko.muni.il. . נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד