מכרז מס' 41/2021 - דרוש/ה מבקר/ת פנים

21/10/2021

דרישות התפקיד:

יחיד, תושב ישראל, לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון,

אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר

של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית,

לא כיהן כחבר מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית

בשנתיים האחרונות, לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית.

 

השכלה נדרשת:

בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה

בחו"ל שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עו"ד או רו"ח

או לחילופין בעל 10 שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992 ובאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים.

 

ניסיון תעסוקתי:

לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי, אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת, כאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/2009.

יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי.

 

מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף ידרשו לעבור מבחני מיון.

 

התאמות-

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

 

ייצוג הולם-

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,

כמפורט להלן:

- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;

- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;

- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 

הגשת מועמדות-

יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:

- טופס הגשת מועמדות

- קורות חיים

- מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

- המלצות

הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.

השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

 

 

הבהרה מגדרית-

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

קו"ח בצירוף שאלון מועמד/ת, תעודות והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-21.11.2021 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד