מכרז מס' 43/21 - דרוש/ה מנהל מחלקת תכנון, מינהל הנדסה

18/11/2021

מכרז   מס'  43/21 - דרוש/ה מנהל מחלקת תכנון, מינהל הנדסה

היקף משרה – 100% משרה

העסקה – 30%-40% שכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים

כפיפות- מהנדסת העיר

 

תיאור התפקיד:

גיבוש מדיניות תכנונית- הכנת ניירות עמדה וחוות דעת תכנונית על פי הנחיות מהנדס העיר.

הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה.

הכנה ובדיקת תכניות אב ופרוגרמות.

בדיקה תכנונית של תכניות המוגשות לוועדה המקומית, ברמות השונות

(מקומית ומחוזית) ניסוח הערות למתכננים והנחיית

קידום תכניות שביוזמת הוועדה המקומית בתיאום עם מהנדס העיר ומנהל הוועדה המקומית, ניהול צוותי תכנון לקידום ואישור תכניות בניין עיר שביוזמת העירייה.

-ייצוג הוועדה המקומית בפני מוסדות התכנון בתיאום עם מהנדס העיר ומנהל הוועדה לרבות וועדה מחוזית, מועצה ארצית וכל משרדי הממשלה הרלוונטיים.

מעקב ובקרה אחר קידום תכניות בניין עיר בוועדה המקומית והמחוזית.

הכנת חומר בנוגע לתכניות בניין עיר לקראת דיונים בוועדה המקומית ובוועדת משנה.

תיאום הליכי הפקעות ורישום נכסי ציבור.

בדיקת תשריטי איחוד וחלוקה

GIS תיאום ואחריות על מערכת

 

תנאי סף:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,

או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים

הבאים: הנדסה, אדריכלות, או תכנון ערים.

 

 

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי- 4 שנות ניסיון בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון. יתרון לבעלי תואר שני.

עבור הנדסאי רשום- 5 שנות ניסיון  בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון.

עבור טכנאי רשום – 6 שנות ניסיון בהנדסה, מתוכן לפחות שנתיים בתחום התכנון.

יתרון לניסיון מוכח ברשויות מקומיות. יתרון לניהול צוות עובדים.

 

כישורים נדרשים:

יכולת תכנון ויצירתיות, תודעת שירות גבוהה, יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ, ידע בתכנון ערים, ידע בעבודה על תוכנות מחשב רלוונטיות, ניסיון בעריכה ו/או קידום תכניות בניין עיר - יתרון,

ידע בתיב"מ בשימוש בתכנות שרטוט, אופיס וכו`.

 

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

 

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,

כמפורט להלן:

- תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;

- תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;

- תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 

 

הגשת מועמדות:

יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון: טופס הגשת מועמדות, קורות חיים, מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

 

המלצות

הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.

השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

 

 

הבהרה מגדרית

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

 

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל  ravit@akko.muni.il עד ה-5.12.2021 בשעה 12:00. נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד