הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית עכו

21/03/2022

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2012 (להלן: "הנחיות משרד הפנים")

 

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו -1976, מבקשת מועצת העיר עכו לקבל הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית עכו (להלן: "ועדת הערר").

 

דרישות סף:

1.       תושב העיר עכו הכשיר להיבחר כחבר מועצת העיר.

2.       לא מתקיימות במועמד עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות [נ"ח].

3.       עורך דין אשר עסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד מן העיסוקים המנויים להלן (לפחות):

3.1   עריכת דין;

3.2   שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או תפקיד משפט בשירות אחר כהגדרתם של מונחים אלה בתקנה 1 לתקנות בתי המשפט (שופטים), תשל"ג-1973 (להלן: "התקנות");

3.3   הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט כהגדרתם בתקנות;

4.       בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.

 

סייגים למינוי:

1.       לא יתמנה ולא ייבחר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של בניגוד עניינים בין תפקידו כיו"ר ועדת הערר לבין עניין אחר שלו, כמפורט בהנחיות משרד הפנים.

2.       לא יתמנה ולא ייבחר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם עיריית עכו, והכל כמפורט בהנחיות משרד הפנים.

 

משך המינוי:

המינוי יהיה לתקופה של 4 שנים עם אופציה להתמנות לתקופת כהונה נוספת של 4 שנים.

העירייה תהא רשאית להפסיק כהונתו של היו"ר בנסיבות המפורטות בהנחיות משרד הפנים.

 

הגשת המועמדות:

את הצעת המועמדות יש לשלוח לכתובת המייל  Boffers@akko.muni.il עד ליום ג', ה- 25.4.22 עד לשעה 13:00.

להגשת המועמדות יש לצרף:

þ     קורות חיים;

þ     טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים המופיע באתר העירייה כשהוא ממולא וחתום;

þ     אסמכתא המעידה על מגורים בעיר עכו;

þ     רישיון עו"ד בתוקף.

 

מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית עכו יוזמנו לראיון.

 

המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד