מכרז מספר 7/22 דרוש/ה וטרינר עירוני

1/06/2022

היקף משרה – 100%

דירוג וטרינרים -  3-12

כפיפות: מנכ"ל העירייה

 

 

תיאור תפקיד:

פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור ומניעת מחלות ומטרדים, מניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בהתאם לחוקים, תקנות וחוקי העזר של הרשות בנושא ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה

והרשות המקומית.

עיקרי התפקיד:

א.ניהול היחידה הוטרינרית.

ב.פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים

   ברשות המקומית.

ג.פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית

  (מכירה/שיווק/החזקה/הובלה/אכסון וייצור).

ד.חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים

    ובתחום הפיקוח על מזון.

ה.פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטעמתו.

ו.ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור,

בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.

ז.קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תנאי סף:

השכלה ברפואה וטרינרית, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991.

סיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע"י מנהל

  השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

בנוסף מי שממלא תפקיד לפי סעיפי משנה ד ו-ה של הסעיף 3 שלעיל, יידרש לעבור

גם הדרכה והשתלמויות מיוחדות בתחום, טרם קבלת ההסמכה למינויו לתפקיד.

**הערה** במקרים חריגים ובאישור מראש של מנהל השירותים הוטרינריים,

                 ניתן יהיה להמיר את תנאי הסף לחובת השלמה של הקורס

                 בתוך פרק זמן של 18 חודשים.

 

דרישות נוספות:

ניסיון מקצועי, שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.

ניסיון ניהולי, שנה אחת לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות הציבור הווטרינרי.

עברית ברמה גבוהה.

אנגלית לקריאת ספרות מקצועית.

יישומי מחשב, היכרות בסיסית עם יישומי ה-office.

רישום מקצועי, הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל,

לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991.

רישיון נהיגה, בתוקף.

נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

 

מאפייני העשייה הייחודיים:

איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבין בריאות הציבור.

ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.

עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים.

עבודה בשעות לא שגרתיות.

 

 

התאמות

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ייצוג הולם

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,

כמפורט להלן:

תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;

תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;

תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 

הגשת מועמדות

יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:

טופס הגשת מועמדות

קורות חיים

מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז

המלצות

הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.

השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.

 

הבהרה מגדרית

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

קו"ח בצירוף מילוי שאלון מועמד, תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה- 19.6.22 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו או למייל ravit@akko.muni.il.  נא לציין על המעטפה את שם המשרה. המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד