מכרז חיצוני מס' 27/22 דרוש/ה רכז/ת נגישות

19/06/2022

היקף משרה 100%
העסקה-דירוג מינהלי, מתח דרגות 7-9
כפיפות –  סמנכ"ל העירייה


תיאור התפקיד:
ליווי וייעוץ לגופי הרשות ולגורמים מטעמה בנושאים של הנגשת השירות.
מסירת מידע לציבור אודות נגישותו הציבורי או המקום שבו הוא ניתן.
קידום המודעות ברשות בנושא נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
ניסיון מקצועי- ניסיון של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות
או שעבר הדרכה והכשרה על סמך הנחיות הנציבות לעניין הכשרת רכזי נגישות בדרכים המנויות בתקנה 89 (א).
ניסיון ניהולי – לא נדרש.
דרישות נוספות – שפות, עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה office.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
עבודה מול גורמים רבים בתוך הרשות ומחוצה לה.
קריאת חקיקה ואשרורה.
עבודה מול מגוון צרכים.


*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*


התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
 המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קורות חיים בצירוף אישורים, המלצות, שאלון, יש להגיש במעטפה סגורה עם שם המשרה ומס' המכרז, לאגף משאבי אנוש עד ה- 10.7.2022

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד