מכרז חיצוני מס' 28/22 דרוש/ה מפקח/ת וטרינרי

19/06/2022

היקף משרה 100%
העסקה-דירוג מינהלי, מתח דרגות 8+-5
כפיפות –  ראש מינהל התפעול


תיאור התפקיד:
ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת
בעלי חיים ברשות המקומית.
איתור ולכידת בעלי חיים נטושים ופצועים ומתן מענה לפניות תושבים,
כל אלו בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות
הגופים הרגולטורים בתחום –
(משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית)

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תעודת 12 שנות לימוד לפחות.
סיום קורס מפקחים וטרינרים של מרכז השלטון המקומי וארגון הרופאים
  הווטרינרים ברשויות תוך שנה מיום קבלת התפקיד.
דרישות ניסיון מקצועי וניהולי-
א.ניסיון מקצועי-
עדיפות לניסיון מקצועי בתחום העיסוק.
ניסיון כמפקח ווטרינרי – יתרון.

דרישות נוספות –
רישיון נהיגה (סוג 2) בתוקף.
היכרות בסיסית עם יישומי האופיס.

רישום פלילי
היעדר רישום פלילי ו/או היעדר הרשעה שבנסיבות העניין שיש עמה קלון.


מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבריאות הציבור.
עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע תורנות כוננות בלילות, בסופי שבוע
  ובחגי ישראל.
גישה טובה לבעלי חיים.
יחסי אנוש מעולים, שירותיות,  אדיבות.
אמינות.
יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.
יכולת התמודדות עם לחץ.
פעילות בלבוש ייחודי (מדים).
ייצוגיות מול תושבים.
אפשרות לעבודה במשמרות.
יכולת לנהוג ברכבים ייעודים.
נכונות לעבודה מאומצת.


*מועמד שיבחר, ישובץ במערך החירום העירוני*

התאמות
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגשו על ידו את ההתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה בצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם
עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים,
 כמפורט להלן:
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951;
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב' לפקודת העיריות [נוסח חדש[;
תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.
מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.


הגשת מועמדות
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות המקוונת כגון:
טופס הגשת מועמדות
קורות חיים מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה כמפורט בתנאי הסף למכרז
המלצות
הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה דלעיל לא תידון והיא תפסל.
השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז לא תתאפשר מעבר ל 3 ימים לאחר המועד האחרון.


הבהרה מגדרית
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

קורות-חיים בצירוף אישורים, המלצות, שאלון, יש להגיש במעטפה סגורה עם שם המשרה ומס' המכרז, לאגף משאבי אנוש עד ה- 10.7.2022

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד