פרסומים

פי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן - התוספת), מודיעה בזאת עיריית עכו (להלן - הרשות המקומית) כי בכוונתה לקבל החלטה כאמור בסעיף 3א(ב) לתוספת בדבר חלוקת כל השטח בתחומה לאזורים ולקבוע לכל אזור שיעור היטל השבחה שיחול לגבי מקרקעין למגורים בשל אישורה של תכנית פינוי ובינוי הנמצאים בתחומו (להלן – היטל בתכנית פינוי ובינוי).

הרשות המקומית תקבע במסגרת ההחלטה כאמור, לגבי כל אחד מהאזורים, אם יחול היטל בתכנית פינוי ובינוי בשיעור מחצית ההשבחה או רבע ההשבחה או תקבע שלא תחול באזור חובת תשלום היטל בתכנית פינוי ובינוי, וזאת בהתחשב, בין היתר, בשיקולים הנוגעים לערכי הקרקע, לצפיפות יחידות הדיור הקיימת והצפויה ולצורכי הפיתוח בכל אחד מהאזורים, וכן בשיקולים נוספים, אם יהיו, שיפורטו בהחלטה. שיעורי ההיטל שיקבעו לאזורים השונים יחולו לגבי כל תכנית פינוי בינוי שתוגש למוסד התכנון מיום קבלת ההחלטה כאמור (להלן - יום הקביעה), עד יום כ"ד בניסן התשפ"ז (1 במאי 2027).

שיעורים אלו יחולו גם על תכנית פינוי בינוי שאושרה לפני יום ל' בניסן התשפ"ב (1 במאי 2022) או אשר הוגשה לפני יום הקביעה, אלא אם הרשות המקומית תקבע בהחלטה שלעיל, כי במקרקעין למגורים בתחום תכנית פינוי בינוי שאושרה לפני יום י"ד בכסלו התשפ"ב (18 בנובמבר 2021) תחול חובת תשלום היטל בתכנית פינוי בינוי ששיעורו מחצית או רבע ההשבחה, ובלבד ששיעור ההיטל שייקבע כאמור לא יפחת משיעור ההיטל שנקבע לאזור שבתחומו חלה התכנית. האמור בפסקה זו יחול רק אם לא ניתן צו לפי סעיף 19(ב)(2) לתוספת לגבי המתחם שחלה בו תכנית הפינוי והבינוי וטרם מומשו הזכויות במקרקעין שעליהן חלה תכנית הפינוי והבינוי או שלא שולם היטל ההשבחה בשל תכנית זו.שמעון לנקרי
ראש הרשות המקומית


קרא עוד
28/03/2022
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עכו

הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר מס' 20220042/1
שם התכנית: הקמת מצללות בטיילת הנמל

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו בקשה למתן היתר כמפורט לעיל.

מספר הבקשה:20220042/1
ברחוב: נמל העיר העתיקה
גוש: 19991 חלקה: 1,2,3

מהות הבקשה: תוספת להיתר מאושר 20190035 הכוללת הקמת מצללות באיזור טיילת הנמל.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

בכבוד רב,
החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ

קרא עוד
28/03/2022
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: עכו

הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר מס' 20220012/1
שם התכנית: הקמת קיוסקים וצובר גז בטיילת הנמל

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו בקשה למתן היתר כמפורט לעיל.

מספר הבקשה:20220041/1
ברחוב: נמל העיר העתיקה
גוש: 19991 חלקה: 2

מהות הבקשה: תוספת להיתר מאושר 20190035 הכוללת הקמת קיוסקים וצובר גז באזור טיילת הנמל.

בכבוד רב,
החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ
קרא עוד
28/03/2022
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד