הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר מס' 20220012/1

28/03/2022
הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר מס' 20220012/1 
שם התכנית: הקמת קיוסקים וצובר גז בטיילת הנמל
 
הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו בקשה למתן היתר כמפורט לעיל.

מספר הבקשה:20220041/1 
ברחוב: נמל העיר העתיקה
גוש: 19991 חלקה: 2

מהות הבקשה: תוספת להיתר מאושר 20190035 הכוללת הקמת קיוסקים וצובר גז באזור טיילת הנמל.

בכבוד רב, 
החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד