הליך הצעות מחיר מס' 206/2021 מגייס חסויות לפסטיבל עכו

1/06/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מגייס חסויות לפסטיבל עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה ונספחיו .את ההצעות יש להגיש לתיבת מייל boffers@akko.muni.il  כשהן נושאות כותרת בשורת הנושא "הליך הצעות מחיר 206/20211 - "מגייס חסויות לפסטיבל עכו", עד ליום שני, ה- 14.6.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת ההצעה בטלפון מספר 04-9956214 / 0536235131. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המייל הנ"ל עד ליום ולשעה הנקובים לעיל, מכל סיבה שהיא, לא תתקבלנה ולא תדונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' ליזו אוחיון למייל  lizu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ראשון, ה- 6.6.21 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956259 .
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירייה למעט ממנהל הפרויקט בכתב והן לא יחייבוה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד