איכות סביבה

1.      איכות סביבה

1.1.  בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת רעש בלתי סביר, תחייב את בעל העסק בהתקנת אמצעים אקוסטיים להקטנת מפלס הרעש, לפי העניין.

1.2.  בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק בקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.

1.3.  במידה והתקנת אמצעים להקטנת מפלס הרעש והקטנת עוצמת הריח מחייבים היתר בנייה, בעל העסק יוציא היתר בנייה כדין.

1.4.  שפכים תעשייתיים ותשטיפים

1.4.1.     הגדרות לעניין סעיף זה -
"שפכים תעשייתיים" : פסולת נוזלית, הנוצרת במהלך או עקב פעילות העסק לרבות דלקים, שמנים, מי שטיפה וכיוצא באלה, כולל תשטיפים.
"תשטיפים" : נוזלים שבאו במגע עם שפכים או עם חומר מסוכן או עם משטחים עליהם מתנהלת פעולת העסק ומכילים דטרגנטים, שמנים, שומנים, חומרים כימיים וכדומה או שנבעו מהם, לרבות נגר עילי מזוהם.

1.4.2.     בעל עסק יבצע ניקוז של השטח הפרטי של העסק באופן שימנע היקוות מי נגר  נקי (מים נקיים שאינם מכילים תשטיפים) בשטח העסק.  מי הנגר הנקי יווסתו למערכת הניקוז העירוני. החיבור למערכת הניקוז העירוני תעשה באישור מנהל הנדסה.

1.4.3.     כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בהוראות כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  ישור).

1.4.4.     בעל עסק לא יתחבר לתשתיות המים ו/או הביוב של עסק אחר ולא יחבר עסקים אחרים לתשתיות המים ו/או הביוב שלו, אלא באישור מראש ובכתב מתאגיד מי עכו בע"מ."

 

 

1.4.5.     מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)

1.4.5.1.          כל עסק, כהגדרתו בתוספת ל- "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992– (להלן: "תקנות התקנת מז"ח" ) (קישור),  יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן: מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים העירוני - מי עכו (להלן – "מי עכו"), כאמור בתקנות התקנת מז"ח.

1.4.5.2.          בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות התקנת מז"ח .

1.4.5.3.          תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למי עכו ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.

1.4.5.4.          בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש על פי ממצאי הבדיקה השנתית.

1.4.6.     דיגומים

1.4.6.1.          בעל עסק של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014יידגמו שפכיו כאמור בכללי תאגידי המים האמורים.

1.4.6.2.          בעל עסק כאמור בסעיף 2.4.6, יחוייב בגין הדיגומים שיתבצעו בעסקו על ידי מי עכו ובכן בגין תוצאות הדיגומים, בהתאם לתעריפים  הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009, על כל תיקוניהם  (קישור).

1.4.7.     בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 (קישור), ידווח בעל העסק למי עכו באופן מידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות מי עכו והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.

 

2.      תברואה-פסולת

2.1.  עם כניסת עירית עכו למהלך של הפרדת פסולת לזרמים, יידרש כל בעל עסק להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו ל-2 זרמים לפחות:
פסולת אריזות - חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011
(קישור)
פסולת מעורבת–כל מרכיבי הפסולת למעט פסולת אריזות.

2.2.  בעל העסק יאסוף את הפסולת (אריזות ומעורבת) בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת פסולת,שלמים, מכוסים ונקיים ויציבם, בתחומי העסק, מבלי לגרום לכלוך, ריח או מטרד/מפגע אחר.

2.3.  המיכלים יוצבו כאמור בשטח העסק בלבד ואין להציבם בשום מקרה במרחב הציבורי.

2.4.  מספר מיכלי אצירת הפסולת בעסק ייקבעו על ידי מחלקת תברואה בהתייחס לנפח הפסולת הנוצרת ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק.

2.5.  בעל העסק יעביר את הפסולת,  לאחר שאוחסנה בעסק,לפחים ייעודיים שהוצבו לשם כך על ידי הרשות (פח ירוק לפסולת מעורבת ופח כתום לפסולת אריזות).

2.6.  בעל עסק יידרש לפנות פסולת קרטון למתקני מחזור ייעודיים שתציב הרשות.

2.7.  בעסקים שמשקל פסולת הקרטון היומית הממוצעת  שלהם הוא 30 קילו ליום, תהיה הרשות רשאית לחייב את בעל העסק להציב מכבש לקרטונים בשטח העסק או בחדרי אשפה ייעודיים.במקרה זה, פינוי הקרטון הכבוש מהעסק, לקבלנים מאושרים על פי חוק,  יהיה על חשבון בעל העסק.

2.8.  בעל עסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבותו קשורות היטב, שישמרו בתוך מקרר  עד להוצאתן לכלי אצירת האשפה בסמוך למועד הפינוי.

2.9.  פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

2.10.                   בעל העסק ידווח לרשות פעם בשנה, במהלך חודש ינואר של כל שנה, על כמויות, סוגי ויעדי הפסולת שפונתה מהעסק בשנה הקודמת.

2.11.                   כל עסק שעלולה להיווצר בו התרבות של מזיקים, מכרסמים, זבובים, תיקנים וכדומה, יבצע הדברה על ידי מדביר מוסמך בתדירות שתמנע היווצרותם וישמור את האישורים לבצוע ההדברה בעסקו למשך 3 שנים.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד