רוכלות

1.      רוכלות

1.1.  הרשות תפעל לצמצם הרוכלות הקיימת בעיר וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים ציבוריים כגון: שמירה על חזות העיר, שמירה על המרחב הציבורי לטובת שימוש כלל הציבור, מניעת רעש ולכלוך, שמירה על תנאי תברואה נאותים, שמירה על הסדר הציבורי ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבני קבע.

1.2.  לא יאושרו רישיונות רוכלות נוספים מעבר לבעלי רישיון קיים.

 

2.      כללי

2.1.  בעל העסק ישמור על העסק נקי ומסודר, לרבות שמירה על ניקיון החזיתות, פנים העסק והמדרכות הגובלות בעסק, באופן שלא יהווה מטרד אסטטי, בריאותי ותברואתי.

2.2.  בעל עסק הנמצא בעיר העתיקה, נדרש לקבל אישור בכתב מ"מנהלת עכו העתיקה" על האופן בו יפונו כל זרמי הפסולת, המוזכרים בסעיף 3.1 לעיל, מעסקו.

2.3.  שילוט של עסק יתבצע על פי האמור בחוק עזר לעכו (שילוט), התשנ"ג – 1992 כפי שיעודכן מעת  לעת או כל חוק עזר שיחליפו.

2.4.  שילוט על מבנים המיועדים לשימור יקבלו אישור מיוחד ממהנדסת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

2.5.  הוצאת שולחנות וכסאות, שמשיה, פרגוד וכדומה, תותר רק בכפוף לאמור בסעיף 3 ובתוספת של חוק עזר לעכו (שימור רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים), התשס"א – 2000 כפי שיעודכן מעת לעת או כל חוק שיחליפו. (קישור)

2.6.   רישיון העסק יוצג בעסק במקום ובאופן שכל אדם הנכנס לעסק יוכל לראותו בברור.

2.7.   כל האחסנה הנדרשת לפעילות העסק תקבל פתרון בתוך תחומי העסק.

2.8.   לא תותר אחסנה של מוצרי מתכת לסוגיהם  (לרבות גרוטאות) ושל פסולת לסוגיה שלא במבנה סגור.

2.9.   מכלי גז יוצבו אך ורק בתחום העסק, לרבות חצר פנימית או שטח פרטי אחר– באם קיים, ובשום מקרה לא בחזית העסק. ניתן שלא לאחסן מכלי גז כמוזכר לעיל אך ורק במסגרת פתרון שיאושר על ידי מהנדס העיר, כגון צוברים תת קרקעיים.

2.10.                    לא יפעל עסק ללא הצגת פיתרון, שיאושר על ידי רשות הרישוי, לפריקה וטעינה כך שלא תגרום למטרדי רעש והפרעה לתנועה.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד